Skip to main content

De Grondstoffenhub

Missietraject: Opschaling duurzame bedrijventerreinen

Collectief bedrijfsafval inzamelen voor circulaire verwerking levert enorm veel op. Mattijs Bouwmans werkt voor Smart Synergy Helmond, de initiatiefnemer van de Grondstoffenhub. 

Meer over dit project weten?

Lees meer

Efficiënte afvalinzameling

“Helmond kent meerdere bedrijventerreinen met veel ondernemingen. Elk bedrijf laat zelf haar afval ophalen. Vaak door verschillende inzamelaars vanwege de diverse reststromen. Dit zorgt voor veel zwaar vrachtverkeer dat gepaard gaat met de nodige verkeersdrukte en luchtverontreiniging.

Bij dit initiatief gaan we met kleine, licht elektrische voertuigen frequent bij bedrijven langs om hun gescheiden afval in te zamelen. Alles gaat naar een centrale Grondstoffenhub. Vanuit daar worden de reststromen naar de juiste verwerkings- of recyclingfaciliteiten gedistribueerd, wat resulteert in een meer gestroomlijnde en circulaire verwerking van reststromen.” 

Duurzaam

“Bedrijfsafval bevat veel bruikbare reststromen (organisch, plastic, papier, hout, etc). Door samen een grotere hoeveelheid gescheiden reststomen in te zamelen, voorkomen we dat kostbare grondstoffen verloren gaan. Daarnaast zorgt het voor veel minder zwaar transport waarmee we onze CO2-impact verminderen en daarmee de belasting op het milieu reduceren. 

Zo kunnen bijvoorbeeld alle pallets van het bedrijventerrein collectief afgevoerd worden. We kijken ook altijd eerst naar lokale/regionale verwerkingsbedrijven om ook de kilometers te beperken die het afval na de hub aflegt. Dit bevordert, naast een lagere CO2 uitstoot, ook de lokale werkgelegenheid.” 

Persoonlijke drijfveer

“In 2019 deed ik als stagiair onderzoek naar een nieuwe benadering voor bedrijfsafvalinzameling en -verwerking. Er was één concept dat mij echt greep ‘de Bedrijvenmijn’, tegenwoordig ‘de Grondstoffenhub’. Na mijn afstuderen ben ik mij gaan inzetten om het concept in praktijk te brengen. Think global, act local, dat is mijn motto.” 

Help mee en profiteer mee

“Help ons bij het creëren van dit bloeiend circulair afvalcollectief! We hebben een aanzienlijke hoeveelheid bedrijfsmatige reststromen nodig om een rendabele businesscase te realiseren. 

Daarnaast zijn we voortdurend op zoek naar potentiële afnemers van specifieke reststromen. Wij kunnen gericht inzamelen en besparen ook voor deze ondernemers de nodige vervoerskilometers.

Bovendien zijn we op zoek naar een geschikte locatie voor de Grondstoffenhub. We hebben minstens 750 vierkante meter ruimte nodig, maar een groter terrein is zeer welkom. Als je beschikbare bouwgrond hebt, neem gerust contact met me op.” 

Wat levert het op?

Sluit je aan bij onze beweging en geef jouw bedrijfsafval een groene, sociale, en circulaire toekomst! Dit initiatief streeft ernaar om de regio te voorzien van waardevolle reststromen, zoals het hergebruik van organische materialen voor het verrijken van moestuinprojecten. Bovendien zetten we ons in voor de re-integratie van onze lokale gemeenschap door arbeidskrachten met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten.

Het initiatief beoogt zowel de directe als indirecte CO2-uitstoot van je bedrijf te reduceren, wat gunstig is voor de Europese Corporate Sustainability Reporting Directive. Daarnaast onderzoeken we de sociale return on investment (SROI), deze kosten zijn inzetbaar als besteding voor inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (aanbestedingskorting). 

Hoe ver staat het initiatief?

“De ontwikkeling van de Grondstoffenhub heeft grote stappen gezet richting één uitvoerbaar en economisch haalbare business case. Met een achterban van circa 30 geïnteresseerde organisaties bevindt het project zich op cruciale beslissingsmomenten.

Het netwerk aan stakeholders van de Grondstoffenhub is flink uitgebreid, met outlets voor de verschillende in te zamelen reststromen en daarnaast concrete kansrijke businesscases voor lokale inzet van de reststromen (secundaire grondstoffen). Er is een sterke relatie opgebouwd met één exploitant van de Grondstoffenhub. Aansluitend hebben meerdere exploitatieorganisaties belangstelling getoond voor invulling van de operationele activiteiten.” 

Meer weten?

Wil je meer weten over de Grondstoffenhub? Of heb je als ondernemer interesse om aan te haken? Neem dan contact op met Mattijs Bouwmans door te mailen naar mattijs@indusym.nl of kijk op https://www.bedrijventerreinenhelmond.nl/ssh